GRÁNIT VideóBank Szolgáltatás

- Felhasználási Feltételek -

Tájékoztatjuk, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) által kínált, GRÁNIT VideóBank szolgáltatás igénybevételével Ön – minden további jogcselekmény nélkül - elfogadja a jelen dokumentumban foglalt valamennyi feltételt. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, vagy azokat bármely okból nem tudja teljesíteni, vállalni ne használja a GRÁNIT VideóBank szolgáltatáshoz kapcsolódó jelen alkalmazást!

A GRÁNIT VideóBank alkalmazásban található minden képi és szöveges tartalom, letölthető dokumentum, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogi és védjegyoltalom alatt áll, és a személyes használatot meghaladó mértékben bármilyen formában kizárólag a Bank előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A GRÁNIT VideóBank alkalmazás részletes, pontos és aktuális feltételrendszert az Ügyfélszolgálatunkon közzétett, mindenkor hatályos Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és vonatkozó Hirdetmények tartalmazzák, melyek megismerése érdekében, kérjük, hogy keresse fel Ügyfélszolgálatunkat, ahol munkatársaink készséggel állnak az Ön rendelkezésére, vagy látogasson el weboldalunkra az, amelyet az alábbi címen ér el: www.granitbank.hu/hirdetmenyek.

A Bank nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, melyek az alkalmazás nem szakszerű (a vonatkozó használati útmutatóknak megfelelő) használatából, illetve a szükséges eszközök ügyfél oldali használatának a hiányából, az ügyfél oldali biztonsági elvárások be nem tartásából a Gránit Banktól független, általa elháríthatatlan körülmények miatti használatra képtelen állapotából, vagy nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, vonal- vagy rendszerhibából, a Gránit Bank által el nem hárítható vírusból, vagy az adatok illetéktelen személy által történő oly módon történő megváltoztatása következtében keletkeznek, melyet a Gránit Bank a tőle elvárható gondossággal sem tudott megakadályozni.

A Bank bármely, az alkalmazás használata során tudomására jutott személyes adatot a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Amennyiben Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát eljuttatja a Bankhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. azt a hivatkozott törvényeknek megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

A Bank valamennyi rendelkezésére bocsátott, az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó tényt, adatot, információt, megoldást banktitokként kezel.

Jelen feltételek esetleges jövőbeni módosítása esetén a változásokat a GRÁNIT Bank Zrt. a GRÁNIT VideóBank alkalmazásban teszi közzé, és a közzététellel egyidejűleg módosításra kifejezetten felhívja az alkalmazás látogatóinak figyelmét.

Az iOS és Android operációs rendszereket futtató mobilkészülékre telepíthető GRÁNIT VideóBank alkalmazást (a továbbiakban: Alkalmazás) a Bank üzemelteti. Az Alkalmazás felhasználójának minősül mindenki, aki az Alkalmazást mobilkészüléken elindítja (a továbbiakban: Felhasználó). Az Alkalmazás használatával a Felhasználó elfogadja jelen GRÁNIT VideóBank alkalmazás felhasználási feltételei (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) kötelező érvényét. A Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket külön figyelmeztetés nélkül módosítsa. A Felhasználási Feltételek hatályosságáról az Alkalmazás Felhasználójak köteles meggyőződni.

A szolgáltatás biztonságára vonatkozó tájékoztatás

Ügyfeleink személyes és banktitkot képező adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy a Gránit VideóBank használata során legyen tekintettel az alábbiakra:

- ne használjon nyilvánosan (pl. internetkávézóban, hotelszobában, egyéb közösségi térben) elérhető Wi-Fi hálózatot videóhívás indítására, mivel ezek nagy részénél a csatlakozó eszközök és a router közötti adatforgalom nincs titkosítva,

- a videóhívás során fokozottan ügyeljen arra, hogy a videóhívás során elhangzó, illetve a készüléken látható információk ne juthassanak illetéktelen személyek tudomására,

- videóhívást saját mobil- vagy asztali eszközről indítson

- videóhívást megfelelő védelemmel (pl.: naprakész tűzfal és vírusirtó) rendelkező eszközről indítson.

Tilos az Alkalmazás működését akadályozó, illetve azt megváltoztató bármely, a Bank hozzájárulása nélküli beavatkozás. A Bank fenntartja a jogot - de nem köteles rá -, hogy a gyártó vagy a Felhasználó által olyan módon módosított operációs rendszert futtató mobilkészülékeken, ahol a Felhasználónak az operációs rendszerhez vagy azon alrendszereihez való hozzáférése nem korlátozott (ideértve, de nem kizárólagosan: „jailbreak”, „unlock”, „root” és hasonló módosítások), vagy az operációs rendszer módosítása egyéb biztonsági, adatbiztonsági kockázatot hordozhat, külön értesítés nélkül korlátozza a kézbesített üzenetek típusait, szüneteltesse vagy megszüntesse az üzenetek küldését, leállítsa vagy korlátozza az Alkalmazás működését. A telepített Alkalmazás az operációs rendszer módosításának ellenőrzésére vonatkozó szoftverkódot tartalmazhat, és a módosított operációs rendszer tényét az Alkalmazás a Bankfelé továbbíthatja.

A Bank kiemelten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy módosított operációs rendszer használata a Felhasználó számára kiemelten kockázatos, ilyen rendszereken a banki és személyes adatok, beírt jelszavak védelme nem megfelelő, az Alkalmazás megfelelő működése nem biztosított.

Azok a Felhasználók, akik egyben a Bank ügyfelei is, a jelen Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg elfogadják az Üzemeltető mindenkor hatályos Elektronikus Bankszolgáltatások Általános Szerződési Feltételeit, mely a Bank honlapján (www.granitbank.hu) érhető el. Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Bank a GRÁNIT VideóBank Szolgáltatás használata után díjat jogosult felszámítani az ügyfelei terhére, a mindenkor hatályos vonatkozó Hirdetményben meghatározott mértékben. Amennyiben jelen Felhasználási feltételekkel kapcsolatban bármilyen kérdése vagy észrevétele van, a GRÁNIT Bank Ügyfélszolgálati elérhetőségein kérhet felvilágosítást a Banktól.

Nyilatkozom, hogy ügyfélként megkaptam a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatását, beleértve a szolgáltatás biztonságára vonatkozó ügyfél oldali felelősséget is és a szolgáltatás igénybevételét kifejezetten igénylem.